Regulamin konkursu "Przystanek mBank"

Jak grać?

 1. Organizacja Konkursu
  1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Przystanek mBank" (dalej: "Konkurs") jest: LAB Services Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Kopernika 64a lok. 3, 90-553 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000404340, NIP 7252056328, REGON 101325132, o kapitale zakładowym w wysokości 26.000,00 zł dalej: ("Organizator").
  2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
  3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  4. Organizator przeprowadza Konkurs na stronie internetowej znajdującej się pod adresem internetowym: www.przystanekmbank.com (dalej: "Strona Konkursowa").
  5. Regulamin Konkursu (dalej: "Regulamin") jest i będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Konkursowej www.przystanekmbank.com podczas trwania Konkursu oraz do 31.12.2018 r. po jego zakończeniu.
  6. Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.
  7. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem, określającym zasady uczestnictwa w Konkursie.
  8. Kontakt z Organizatorem Konkursu odbywa się pocztą elektroniczną na adres konkurs@przystanekmbank.com d. z dopiskiem "Konkurs Przystanek mBank".
 2. Zasady Konkursu
  1. W Konkursie może wziąć udział osoba pełnoletnia, która spełnia łącznie następujące warunki:
   1. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
   2. przebywa lub jest zameldowana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej bez względu na obywatelstwo,
   3. spełnia wymogi Regulaminu.
  2. Aktualni w czasie trwania Konkursu pracownicy (przez pracowników rozumie się osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, lub umowy cywilnoprawnej) Organizatora Konkursu, osoby działające na zlecenie Organizatora Konkursu w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, pracownicy mBank S.A., a także najbliżsi członkowie rodzin wszystkich wymienionych powyżej osób, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich mogą brać udział w Konkursie jedynie w charakterze rozrywkowo-rekreacyjnym bez prawa do uzyskania Nagrody.
  3. Konkurs trwa od dnia 6 grudnia 2017 r. do dnia 4 stycznia 2018 r. włącznie. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na Stronie Konkursowej 5.01.2018 r. o godz. 12:00
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji oraz wykluczenia Uczestników biorących udział w Konkursie lub po jego zakończeniu przed wydaniem nagród, których działania naruszają Regulamin. W szczególności Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestników z Konkursu, w szczególności przypadku powzięcia wątpliwości, co do prawdziwości podanych danych w formularzu rejestracyjnym, o którym mowa w Pkt III.1 lit. a) Regulaminu, jak również nadania przez Uczestnika podczas rejestracji udziału w Konkursie nazwy Uczestnika (loginu) zawierającego słowa wulgarne, nawołujące do przemocy lub promujących jakiekolwiek przedsiębiorstwa, zawierających zastrzeżone znaki towarowe lub naruszających prawa osób trzecich.
 3. Rejestracja udziału w Konkursie
  1. Przystąpienie do Konkursu następuje z chwilą spełnienia następujących czynności łącznie:
   1. rejestracji udziału w Konkursie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na Stronie Konkursowej poprzez podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail, nazwy użytkownika. Po rejestracji na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail Uczestnik otrzyma link aktywacyjny, który pozwoli potwierdzić ten adres. Po kliknięciu na link aktywacyjny otrzymany na adres email, Uczestnik przeniesiony zostanie do panelu logowania Strony Konkursowej, gdzie po za logowaniu wyświetlą się Pytania Konkursowe. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w procesie rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą kontakt z Uczestnikiem, któremu przyznano Nagrodę.
   2. zapoznania się i akceptacji Regulaminu poprzez akceptację (zaznaczenie) formuły akceptacji w trakcie rejestracji na Stronie Konkursowej
   3. udzielenia odpowiedzi na Pytania Konkursowe w trybie opisanym w pkt II i IV
   4. podania danych osobowych, o których mowa w pkt. a i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U.2002.101.926) w celach określonych w pkt. VII. Zgoda ta udzielana jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego zgodnie z pkt. a oraz akceptację (zaznaczenie) formuły zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolna ale konieczna do udziału w Konkursie. Brak zaznaczonego pola ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym, uniemożliwia kliknięcie przycisku "Zarejestruj się",
  2. Osoba, która przystąpiła do Konkursu na zasadach określonych w Pkt III.1 Regulaminu jest związana warunkami Regulaminu i zwana w jego treści "Uczestnik".
  3. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz akceptuje jego treść i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę do wykluczenia z udziału w Konkursie i utraty prawa do otrzymania Nagrody.
 4. Przebieg Konkursu
  1. Konkurs polega na udzieleniu w łącznie we wszystkich rundach, o których mowa w pkt. 2 poprawnej odpowiedzi na jak najwięcej Pytań Konkursowych ("Pytania Konkursowe") w jak najkrótszym czasie . Za każdą poprawą odpowiedź Uczestnik otrzyma jeden punkt. Lista laureatów Nagród zostanie ustalona na podstawie liczby zgromadzonych punktów. W przypadku remisu, o pozycji na liście decydować będzie czas udzielenia odpowiedzi na Pytania Konkursowe (im krótszy, tym wyższa pozycja). W przypadku identycznego czasu i identycznej ilości poprawnych odpowiedzi na Pytania Konkursowe, o kolejności decyduje moment rejestracji udziału w Konkursie.
  2. Konkurs rozpoczyna się z dniem 6.12.2017 r. i składa się z 5 rund pytań. Każda runda odblokowuje się kolejnego dnia o godz. 12:00 (6.12.2017 r. - 1 runda, 7.12.2017 r. - 2 runda, 8.12.2017 r. - 3 runda, 9.12 - 4 runda, 10.12 - 5 runda, 5.01.2018 finał, ogłoszenie wyników), przy czym od dnia 10.12.2017 r. Uczestnicy również mogą wziąć udział w Konkursie przechodząc wszystkie rundy łącznie.
  3. W każdej z 5 rund należy odpowiedzieć na zestaw 6 pytań konkursowych w 3 różnych kategoriach (Łódź, mBank, Przystanek mBank). Pytania Konkursowe w każdej rundzie są wyświetlane losowo z puli wszystkich pytań i trzech kategorii tj. puli 73 pytań, z trzech ww. kategorii,
  4. Odpowiedzi ma Pytania Konkursowe są jednokrotnego wyboru. Na udzielenie odpowiedzi na każde z pytań Uczestnik ma czas 30 sek (widoczne odliczanie czasu nad każdym Pytaniem Konkursowym),
  5. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną liczbę razy, ale tylko pierwsze "przejście" zestawu pytań konkursowych liczy się do rankingu Uczestników biorących udział w przyznaniu Nagród. Uczestnik może założyć tylko jedno konto Uczestnika - w przypadku zakładania kont dodatkowych, nie będzie przysługiwało mu prawo do Nagród uzyskanych z 2 i dalszych kont Uczestnika..
  6. Brak udzielenia odpowiedzi na którekolwiek z Pytań Konkursowych, po upływie czasu określonego w pkt. 4 skutkować będzie wyświetleniem kolejnego pytania i zaliczeniem Uczestnikowi 0 punktów za pytanie na które nie udzielił odpowiedzi.
  7. Udzielanie odpowiedzi na Pytania Konkursowe odbywać będzie się zgodnie z następującą procedurą:
   1. Uczestnicy uzyskają dostęp do Pytań Konkursowych po zalogowaniu na Stronie Konkursowej.
   2. Po zaznaczeniu odpowiedzi na Pytanie Konkursowe belka ze wskazaną odpowiedzią podświetli się i po chwili wyświetli się plansza z kolejnym Pytaniem Konkursowym,
   3. Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie 6 pytań danej rundy, Uczestnikowi zostanie wyświetlona informacja o zakończonej rundzie, liczbie poprawnych odpowiedzi oraz łącznym czasie, w którym Uczestnik przeszedł całą rundę. Dodatkowo pod w/w informacjami znajdzie się przycisk Call to action "Odblokuj kolejne piętro", który przenosi Uczestnika do podstrony ze spisem wszystkich rund (pięter) - przy każdej z nich znajduje się informacja "Zablokowane / Odblokowane".
   4. Na planszy pojawiającej się po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie Pytania Konkursowe danej rundy, pojawia się informacja dotycząca możliwości odblokowania kolejnej rundy: "Odblokuj kolejną rundę już jutro o 12:00!",
   5. Przy rundach, które Uczestnik przeszedł oprócz wyświetlania informacji "Odblokowane" wyświetla się czas poświęcony na daną rundę oraz liczba poprawnych odpowiedzi na Pytania Konkursowe,
   6. Każdy nowo zarejestrowany Uczestnik może przejść kolejne rundy Konkursu jedynie w chronologicznej kolejności rund (najpierw 1 runda, następnie 2, 3, 4, 5). Nie ma możliwości rozpoczęcia / przejścia Konkursu z pominięciem wcześniejszych rund nawet jeśli wszystkie rundy są już odblokowane.
   7. Przy kolejnych rundach ze statusem "Zablokowane" wyświetli się informacja z datą i godziną jej odblokowania,
   8. Każdy zarejestrowany Uczestnik otrzyma na adres e-mail podany w trakcie rejestracji udziału w Konkursie e-mail z wiadomością przypominającą o dacie i godzinie odblokowania kolejnej rundy pytań.
  8. W momencie ogłoszenia wyników Konkursu zgodnie z pkt. V.1 na Stronie Konkursu opublikowany zostanie ranking zbiorczy sumujący czasy wszystkich Uczestników. Ranking będzie zawierać listę 10 Uczestników z najlepszymi czasami.
  9. Organizator zastrzega, iż po weryfikacji przez Komisję Konkursową przebiegu Konkursu zgodnie z pkt. V.2 ostateczne wyniku Konkursu mogą różnić się od wyników rankingu, o którym mowa w pkt. 8 np. w wyniku wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie w wyniku naruszenia postanowień Regulaminu.
  10. Odpowiedzi zamieszczone w komentarzach na Stronie Konkursowej lub wysyłane e-mailem, a także nadesłane w jakikolwiek inny sposób niż określony w Regulaminie lub inną osobę, niż Uczestnik 2 nie biorą udziału w Konkursie.
  11. Czas odpowiedzi na Pytania Konkursowe liczy się od kliknięcia w przycisk "Rozpocznij quiz" do kliknięcia w odpowiedź na ostatnie pytanie danej rundy na Stronie Konkursowej w trakcie udzielania odpowiedzi na Pytanie Konkursowe. Czas udzielenia odpowiedzi przez danego Uczestnika zostanie automatycznie wyświetlony na planszy, o której mowa w pkt. 7.f
 1. Nagrody
  1. Wyniki Konkursu tj. lista Uczestników, którzy wygrali nagrody ("Laureaci") zostaną ogłoszone na Stronie Konkursowej 5.01.2018 r. o godz. 12:00. Jednocześnie:
   1. do wszystkich Uczestników wysłana zostanie na adres e-mail podany w trakcie rejestracji wiadomość dotycząca ogłoszenia listy laureatów wraz z linkiem do ogłoszenia wyników Konkursu oraz informacją o miejscu i terminie odbioru Nagród, który będzie nie dłuższy niż do 30.01.2018 r.
   2. na Stronie Konkursu opublikowane zostaną prawidłowe odpowiedzi na wszystkie Pytania Konkursowe
  2. O wyborze dotyczącym przyznania Nagród zdecyduje powołana w tym celu przez Organizatora komisja konkursowa (dalej: "Komisja Konkursowa") po weryfikacji przebiegu Konkursu i wyników uzyskanych przez Uczestników. W przypadku negatywnej weryfikacji danego Uczestnika, zostanie on wykluczony z udziału w Konkursie, a w jego miejsce Laureatem zostanie kolejny Uczestnik według kolejności ustalonej zgodnie z pkt. IV.1. Do uczestników wykluczonych z udziału w Konkursie nie będą wysyłane nagrody, ani zawiadomienia o wygranej, ani zawiadomienia o wykluczeniu.
  3. Komisja Konkursowa przyzna: 10 (dziesięć) nagród (dalej: "Nagrody")
  4. Nagrodami w Konkursie będą:

   NagrodaLiczba nagród w kategoriiMiejsca Laureatów
   Iphone 821-2
   Tablet Samsung Galaxy Tab13
   Voucher do restauracji Spółdzielnia dla 2 osób do zrealizowania do 30.03.2018 r.24-5
   Voucher do Tkalni Zagadek dla grupy przyjaciół do zrealizowania do 28.02.2018 r.36-7
   Voucher na wystawę Leonardo da Vinci w EC1 dla 2 osób na styczeń 2018 r.18
   Voucher do planetarium w EC1 dla 2 osób na styczeń 2018 r.29-10
  5. Odbiór Nagród możliwy będzie w miejscu i terminie wskazanym w e-mailu, o którym mowa w pkt. 1. W przypadku niestawienia się w tym miejscu i terminie Laureata Organizator wyśle na e-mail Laureata podany w trakcie rejestracji prośbę o podanie adresu pocztowego w celu wysłania nagrody. W przypadku niepodania Organizatorowi do 19.01 2018 r. adresu pocztowego do wysyłki Nagrody Uczestnik traci prawo do Nagrody, a Organizator zastrzega sobie prawo - według własnego wyboru - do przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu, wyłonionemu przez Komisję Konkursową na podstawie kryteriów, o których mowa w pkt. IV Regulaminu lub do pozostawienia Nagrody w dyspozycji Organizatora. W przypadku podania przez Laureata adresu pocztowego do wysyłki Nagrody, Organizator z zastrzeżeniem pkt. 9 wyśle Nagrody w terminie do dnia 31.01.2018 r. za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej.
  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn od niego niezależnych i leżących po stronie Uczestników. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości, wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu lub innych danych, koniecznych do przekazania Nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub adresu do korespondencji, podanego przez Uczestnika, jak również za zmianę innych danych, uniemożliwiającą prawidłowe przekazanie Uczestnikowi Nagrody. Jeżeli nagroda nie zostanie odebrana (awizo) po uprzednim wysłaniu przez Organizatora na podany przez Użytkownika adres, przechodzi do dyspozycji Organizatora.
  7. Nagrody w postaci voucherów, o których mowa w pkt. 4 będą możliwe do realizacji po uprzednim uzgodnieniu terminu z wystawcą vouchera w terminie ważności vouchera określonej na voucherze lub w terminie ściśle określonym zgodnie z pkt. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dostępność miejsc i aktualną ofertę wystawcy vouchera. Vouchery podlegają wymianie wyłącznie na towar/usługę wskazaną w voucherze i oferowaną przez wystawcę vouchera o wartości wynikającej z aktualnego cennika wystawcy odpowiadającej nominalnej wartości vouchera. W przypadku woli nabycia przez laureata usługi/towaru droższej niż wartość nominalna vouchera, różnicę ponad wartość nominalną vouchera pokrywa Laureat we własnym zakresie.
  8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za to kto Nagrodę odbierze pod adresem wysyłki wskazanym przez Laureata.
  9. W przypadku zaistnienia przewidzianego przepisami prawa obowiązku uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu Nagród związanych z Konkursem, Organizator przyzna dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie odpowiadającej wysokości należnego podatku obciążającego zdobywcę tej Nagrody, która zostanie przeznaczona na zapłatę podatku. Przed wydaniem Nagród Organizator pobierze od zdobywcy Nagrody podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z przepisami prawa. Pobór podatku zostanie dokonany poprzez potrącenie podatku z nagrodą dodatkową, o której mowa powyżej. Warunkiem wydania Nagrody jest poprawne uzupełnienie przez nagrodzonych Uczestników Konkursu formularza z danymi, które umożliwią Organizatorowi poprawne rozliczenie podatku dochodowego. Podanie powyższych danych jest dobrowolne ale stanowi warunek odebrania Nagrody
  10. Nagroda nie może być wymieniona na inną lub na jej równowartość pieniężną.
  11. Nagrodzonym Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.
  12. Nagrodzony Uczestnik Konkursu może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny, ani jakakolwiek inna nagroda.
  13. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę. W przypadku wielokrotnych wygranych przez jedną osobę, osoba ta jest pomijana w procesie przyznawania nagród od 2-giej nagrody począwszy.
 2. Postępowanie reklamacyjne
  1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, mogą być zgłaszane w terminie nie dłuższym niż do 5 stycznia 2018 r. w formie pisemnej na adres Organizatora: LAB Services Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Kopernika 64a lok. 3, 90-553 Łódź z dopiskiem "Reklamacja - Konkurs Przystanek mBank".
  2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładne dane reklamującego, a także wskazanie podstaw reklamacji wraz z uzasadnieniem.
  3. Reklamacje podlegają rozpatrzeniu w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania przez Organizatora reklamacji.
  4. O wyniku reklamacji zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony w formie pisemnej listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji.
  5. Po wyczerpaniu postępowania, określonego w niniejszym Pkt VI Regulaminu, wszelkie spory mogą być rozpatrywane na drodze postępowania sądowego.
  6. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej nadania. Koszty przesłania reklamacji pokrywa Uczestnik Konkursu.
  7. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.
  8. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję konkursową powołaną w imieniu Organizatora przez Zleceniobiorcę. Z prac komisji sporządzony zostanie protokół.
 3. Dane osobowe
  1. Podanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest dobrowolne. Jednak odmowa podania danych w trybie określonym w pkt. III.1.d uniemożliwi uczestnictwo w Konkursie.
  2. Administratorem danych osobowych jest Organizator LAB Services Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Kopernika 64a lok. 3, 90-553 Łódź. Dane uczestników konkursów przetwarzane będą w celu w celu wzięcia udziału w Konkursie i jego realizacji, w tym w związku z przyznaniem Nagród, archiwizacją, publikacji danych Laureata na Stronie Konkursowej, rozpatrzeniem reklamacji w przypadku jej złożenia.
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, a wnioski w tym zakresie składać należy na adres Organizatora wskazany w pkt. 1
  4. Dane teleadresowe Uczestnika mogą być udostępnione operatorom pocztowym lub przewoźnikom (kurierom) w celu dostarczenia Nagrody.
  5. Uczestnik może dodatkowo wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych dla celów marketingowych i promocyjnych oraz przesyłania informacji handlowych. Zgoda ta udzielana jest poprzez akceptację dodatkowego pola w formularzu w procesie rejestracji na Stronie Konkursowej.
 4. Postanowienia końcowe
  1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w tym terminu Konkursu z ważnych powodów o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie lub uprawnienia Uczestników. Zmiany Regulaminu mogą dotyczyć także przedłużenia terminu jego trwania.
  2. Uczestnik zgadza się na wykorzystanie mechanizmu Cookies do tych z wymienionych z czynności pobierania danych, które będą wymagały wykorzystania tego mechanizmu. Cookies są informacją zmieszczoną na komputerze Użytkownika i umożliwiają identyfikację komputera. Cookies są powszechnie stosowane przez liczne witryny internetowe. Informacje te, wskazują w jaki sposób i kiedy Uczestnicy korzystają z danego serwisu internetowego.
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, inne niż leżące po jego stronie, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w wykonywaniu czynności konkursowych przez Uczestnika wynikające z wadliwości działania łączy internetowych lub systemu teleinformatycznego Uczestnika Konkursu.
  5. W przypadku, gdy Uczestnik Konkursu podjął działania, mające na celu ominięcie zabezpieczeń, fałszowania wyników, fałszowania danych, dokonywania czynności niezgodnych z Regulaminem, Organizator może bez uprzedniego powiadomienia wykluczyć Uczestnika z Konkursu.
  6. Wszelkie zgłoszenia przypadków naruszenia Regulaminu należy kierować na adres: konkurs@przystanekmbank.com
  7. Udział Uczestnika w Konkursie nie stanowi podstawy żądania przez niego jakiegokolwiek wynagrodzenia.
  8. W przypadku zmiany danych Uczestnika, jest on zobowiązany niezwłocznie poinformować Organizatora o tym fakcie. Skutki braku informacji o zmianie danych obciążają Uczestnika. Pkt V.6 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
  9. Wszystkie koszty związane z opłatą za dostęp do Internetu są ponoszone przez Uczestnika Konkursu.
  10. Wszelkie materiały promujące Konkurs mają wyłącznie charakter reklamowy, natomiast wiążący charakter mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.
  11. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa polskiego.